Logo vereniging EHBO Geldrop

Vereniging EHBO Geldrop

Aangesloten bij de Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken

Secretariaat: Meidoorn 49 - 5666 AS  Geldrop    Tel.: 040-2855839


Home
Bestuur
Cursuslocatie
Docenten
Cursussen
Aanmelding
Hulpverlening
Wie wil helpen?
Jeugd EHBO
Voorlichting en Links
Ledenpagina

Hulpverlening bij evenementen

EHBO-ers van de vereniging kunnen op verzoek eerste hulp verlenen bij sport- of andere evenementen. Voorwaarde is wel dat de hulp minimaal 4  weken van tevoren wordt aangevraagd.
De hulp moet worden aangevraagd bij het secretariaat van de vereniging.
De vereniging hanteert een donatiesysteem, d.w.z. er wordt geen vaste uurvergoeding gevraagd, maar wij verwachten van de organisatie een passende vergoeding, afhankelijk van de duur en de omvang van het evenement op
IBANnr. NL17RABO0159796482.
Ook verwachten wij van de organisatie dat de hulpverleners, die pro Deo werken, een goede werkruimte hebben en behoorlijk worden verzorgd. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan behouden wij ons het recht voor om in de toekomst medewerking te weigeren.

Aanvragen van hulp

Uw aanvraag kan worden ingediend door het sturen van een E-mail aan: hulpverlening@ehbo-geldrop.nl.

In de aanvraag dient vermeld te worden:
- de naam van de organiserende vereniging of instelling,
- een omschrijving van het evenement,
- de datum van het evenement,
- de locatie van het evenement,
- de begin- en verwachte eindtijd,
- het aantal deelnemers
- de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon
- eventuele opmerkingen indien bijzondere zaken aan de orde zijn, b.v. het evenement wordt georganiseerd voor ouderen of gehandicapten.

Binnen een week zal de ontvangst van uw aanvraag worden bevestigd.